Vasovagale collaps

Vasovagale syncope - wikipedia

Niet te corrigeren visusstoornis. Orthopedische afwijking die het lopen belemmert. Cervicaal syndroom - duizeligheid soms in aanvallen, soms chronisch (nevensymptoom) - bewegingsbeperking cervicale wervelkolom - nekpijn, uitstralend naar het achterhoofd, oren, schouders en bovenarmen - occipitale hoofdpijn, visusstoornissen, gehoorstoornissen - nekonderzoek brughoek-tumor zeldzaam langzaam progressief gehoorsverlies en later duizeligheid, vooral instabiliteit zeldzaam verwijzen Verschil tussen. Centraal Perifeer Vorm Vertikaal Horizontaal of rotatoir duur Blijft duren dooft uit Relatie duizelig nystagmus - bij fixatie nystagmus blijft Nystagmus verdwijnt Uitlokbaar Lumbaal punctie bij tekens van meningitis: akute meningitis Chronische meningitis Lumbaal vocht viraal bacterieel bacterieel, tbc, borrelia, schimmels, Protozoa uitzicht Helder Purulent. Met gangstoornissen: -. Voetheffersparese - sensibele stoornissen: polyneuropathie (diabetes? achterste streng pathologie - geen atrofie. Zonder gangstoornissen: - voor: prodromen (syncope, aritmie) - tijdens:  bwz verlies (syncope, drop attack, epilepsie) Clonieën, incontinentie, tongbeet - na: paresen, diplopie (CVA?) Vallen bij bejaarden ( 65 jaar) (wvvh aanbeveling 'Preventie van letsels tgv vallen bij 65 jaar vallen bij bejaarden Risicofactoren: vaak combinatie.

Bij tegelijkertijd voorschrijven van antivertiginosa en gewenningsoefeningen, vertraagt de effecten van deze oefeningen. Neuritis vestibularis - acute, geïsoleerde eenzijdige vestibulaire uitval - er zou relatie zijn met infectie - voorkomen: 20-60 jaar, iets vaker in najaar en winter - constant aanwezige, acute, heftige draaiduizeligheid - vermindert in loop van dagen tot weken - misselijkheid, braken - cochleaire verschijnselen. rinne, weber, - neurologisch onderzoek - orl onderzoek - acute draaiduizeligheid: Valium im primperan/Litican. s ymptoomvrije intervallen: onderhoudsbehandeling Betaserc. p ersisterende tinnitus: Stugeron forte 3x75mg, tijdelijk (doet suizen niet altijd verdwijnen) - verdwijnt na aantal jaren in ernst en frequentie en verdwijnt langzaam - perceptieve gehoorvermindering voor lage tonen aanvankelijk reversiebel; na meerdere aanvallen kan dit blijvend zijn en progressief. Bloeding of infarct of tia in gebied van. Basilaris - (kortdurende) unilaterale ischemie - duizelig steeds nevensymptoom - hoofdpijn, wazig zien, verminderd bewustzijn - dysartrie, hemiparesen, ataxie - vegetatieve symptomen - neurologisch onderzoek verwijzen Licht gevoel in het hoofd, het gevoel bijna flauw te vallen Psychische aandoeningen: angst en hyper-ventilatie - door angst. Ondervulling (diarree, zoutverlies). Autonome stoornissen: extra symptomen zoals diarree, obstipatie, zweten. licht gevoel in hoofd - zwart voor ogen - seconden tot minuten - als de daling systolisch 20mmHg of diastolisch 10mmHg, binnen 3 minuten na opstaan - deze daling blijft minimaal 1 minuut aanwezig. aanpassen medicatie infarctus - door houdings-verandering of bewegen bd-verhoging tewerkstelligen: staan met gekruiste benen, hoofd vooroverbuigen, hurken of knielen; - klachten verminderen door afwisselend op tenen en plat op voet te staan en ter plaatse te trappelen Vasovagale klachten Situatie-gebonden: emotie of lang staan.

De vasovagale reactie nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

6) Pathofysiologie en etiologie nhg samenvattingskaart Het oppervlakkige veneuze vanzelf systeem wordt gevormd door een dicht netwerk van venen, dat zorgt voor bloedafvoer van de weefsels gelegen boven de fascie naar de venen van het diepe veneuze systeem, dat is omgeven door de beenspieren. De oppervlakkige venen ledigen in twee hoofdtakken (stammen de vena saphena magna (ontvangt het bloed van de voorkant en de mediale kant van het been) en de vena saphena parva (ontvangt het bloed van de achterkant en de laterale kant van het onderbeen). Zij monden via hun crossen uit in respectievelijk de vena femoralis en de vena poplitea (diepe veneuze systeem). Overigens passeert slechts ongeveer 10 van de veneuze stroom de crosse van de vena saphena magna. Daarnaast staan de venen van het oppervlakkige systeem op diverse plaatsen via de venae perforantes in verbinding met het diepe veneuze systeem. Door de aanwezigheid van vele venae perforantes (ongeveer 150 in elk been) stroomt het grootste deel van het af te vloeien bloed in het diepe veneuze systeem. In alle venen bevinden zich normaliter kleppen die ervoor zorgen dat het veneuze bloed van distaal naar proximaal en van oppervlakkig naar diep stroomt.

Vasovagale collaps - wat is dat eigenlijk?

uitlokkers : menstruatie, visuele prikkels (lichtflitsen weersveranderingen, vasten, slaapgebrek, smaakversterker glutaminezuur (chinees eten, kant-en-klaar maaltijden wijn (sulfiet nitraten, aspartaam (zoetstof cola light) - tegen vrouwen 3:1 mannen - "Spanningshoofdpijn tijdens de examens, migraine op de proclamatie treedt op tijdens periodes van rust voorlichting : 'aanleg'. Rectaal) stap 3: indien nog onvoldoende effect Triptaan ( Zomig, naramig, Almogran, Imitrex ) - indien onvoldoende effect na 2-3 pogingen: nog 2 andere triptanen tenminste 2-3 aanvallen proberen - bijwerkingen: nausea, braken, duizeligheid, rsp - ci: coronair vaatlijden! interacties: serotonerge medicatie (ssri, tca, mao-remmers, sint-janskruid) - (ergotamine wordt niet meer aangeraden) Preventieve therapie: - bij meer dan 2 aanvallen per maand : cave indien pt reeds veel analgetica neemt: is het geen middelengeïnduceerde hoofdpijn? R/Stop analgetica en beoordeel na 2-3 maanden - gedurende minimaal 6 maanden - bèta-blokker: 100mg metoprolol ( Seloken, selozok ) of propanolol 80mg ( Inderal ) 1-2x/d - ci: hypotensie, bradycardie, depressie - hormonale factor: door snel dalen van oestrogeenspiegel: R/ lage 20gamma pillen, estriol. 15 dagen per maand, terwijl toch analgetica - veroorzakers: paracetamol, nsaid, triptanen, ergotamine, meer dan 5 coffeïnehoudende producten per dag - stoppen van middelen en kijken of hoofdpijn verdwijnt voorlichting : vicieuze cirkel door averechts effect van middelen of coffeïne. Niet-medicamenteus: Advies: in 1 keer stoppen met de medicatie: cave drie weken onttrekkingsverschijnselen met hevigere hoofdpijn Cluster-hoofdpijn - aanvalsgewijs hevige bonzende pijn - eenzijdig rondom oog of temporaal minuten - nooit met misselijkheid of braken - clusters van weken tot maanden, met 1 tot. vaak bewegingsdrang - tijdens clusters: uitlokkers : alcohol, histamine, nitraten, lange vliegreizen of verblijf op grote hoogte niet-medicamenteus: alleen tijdens clusterperiode uitlokkende factoren vermijden medicamenteus: Aanvalsbehandeling: In overleg met neuroloog: - 100 O2 7-10 liter ged 15 minuten - 6mg sumatriptan sc - 20mg. Antidepressiva) duizeligheid (nhg standaard 'duizeligheid' en cursus huisartsgeneeskunde) Werkplan duizeligheid in huisartsenpraktijk: klik op figuur. Aandoening Pathofysiologie/ voorkomen Kenmerken/Symptomen diagnose behandeling Draaiduizeligheid bppv 'gruis' in endolymfe in de halfcirkelvormige kanalen - afwezigheid van vestibulaire pathologie - aanvallen, duurt minder dan een halve tot een hele minuut - houdingsgebonden - misselijkheid vaak, braken zelden - rotatoire nystagmus - proef van dix-hallpike.

Dit is de ernstigste complicatie van cvi. Ongeveer de helft van de veneuze ulcera is een complicatie van varices. Zie nhg-standaard Ulcus cruris venosum. Nhg samenvattingskaart de prevalentie van varices varieert met de gehanteerde definitie. 6) Bij een ruime definitie zou meer dan de helft van alle volwassenen in de westerse wereld enigerlei vorm van varices hebben. Slechts een klein deel van de mensen met varices bezoekt daarvoor de huisarts. De incidentie van varices, gebaseerd op aantallen patiënten, die daarvoor de huisarts bezoeken, bedraagt 3,3 tot 5,4 per.000 patiënten per jaar en neemt evenals de prevalentie toe met de leeftijd. De huisarts ziet ongeveer drie keer zoveel vrouwen als mannen met de klacht varices op het spreekuur. In 18 van de consulten wordt verwezen naar een specialist.

Bewustzijnsverlies: vasovagale syncopes kunnen eenvoudig worden

Vasovagale syncope: Flauwvallen na uitlokkende factor mens

Convoluut, kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd. Reticulaire varices, subcutaan verlopend netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding met het diepe systeem. Teleangiëctasieën, rode of blauwe prematuur venulaire dilataties van enkele tienden van een millimeter tot enkele millimeters doorsnede, die voornamelijk bij vrouwen voorkomen en vooral op de dijen worden aangetroffen. Wanneer ze vanuit én punt uitwaaieren en enigszins de vorm hebben van een bezem, worden ze besenreiser-varices, penseelvarices, of blauwscheuten genoemd. Deze hebben veelal een feedervein (reticulaire varix van waaruit Besenreiser-varices kunnen ontspringen). Crosse, uitmonding van de vena saphena magna of de vena saphena parva (oppervlakkige veneuze systeem) in respectievelijk de vena femoralis en vena poplitea (diepe veneuze systeem). Vena perforans, verbinding tussen de vena saphena magna of vena saphena parva en de vena femoralis of vena poplitea.

Blauwig doorschemerende variceuze verhevenheid, duidend op een geïsoleerde insufficiëntie van een vena perforans. Tromboflebitis, een trombotisch proces in een oppervlakkige vene met verschijnselen van ontsteking. Komt vaker voor in een varix dan in een gezonde vene. Chronische veneuze insufficiëntie (cvi lang voortdurende afvloedstoornis van de venen van de benen door gebrekkige werking van de kleppen, met reflux en stuwing in de aderen, pitting -oedeem en diverse huidveranderingen, zoals erytheem, eczema cruris, pigmentatie, atrofie blanche en corona phlebectatica paraplantaris; in een later. De ernstigste complicatie van cvi is een ulcus cruris. Ulcus cruris venosum, open been dat zich ontwikkelt als complicatie van varices en veneuze insufficiëntie.

De uiteindelijke keuze voor de behandeling wordt gemaakt door degene die de behandeling uitvoert, in overleg met de patiënt. Tabel 1 Begrippen, varices, varix (meervoud: varices) betekent spatader. Er worden verschillende definities gehanteerd. Varices zijn uitgezette en meestal gekronkelde venen met vaak insufficiënte kleppen en een abnormale, soms retrograde bloedstroom. Varices komen vooral voor in de onderste extremiteiten, in het gebied van de vena saphena magna en de vena saphena parva. Varices van de benen kunnen worden onderscheiden in primaire varices (varices met onbekende oorzaak) en secundaire varices (varices als gevolg van een veranderde drukverhouding in het veneuze systeem, meestal op basis van een doorgemaakte diep veneuze trombose).


Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en teleangiëctasieën. De eerste twee kunnen hemodynamische betekenis hebben. Stamvarix, gehele of gedeeltelijke variceuze verandering van de vena saphena magna of de vena saphena parva. Staminsufficiëntie, klepinsufficiëntie van de stamader (vena saphena magna en/of de vena saphena parva). Dit leidt tot reflux in de stamader, waardoor een verhoogde druk in de zijtakken ontstaat. Variceuze verandering van de zijtakken van de stam van de vena saphena magna of vena saphena parva.

Flauwvallen (syncope) niet altijd onschuldig mens en gezondheid

De nhg-standaard Varices geeft richtlijnen voor de branchiogene diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met varices aan de benen. De diagnostiek van chronische veneuze insufficiëntie (CVI) komt als branchiogene deze aandoening in relatie staat tot varices aan de orde. Ook bevat de standaard richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij tromboflebitis als complicatie van varices. Voor de diagnostiek en behandeling van een veneus ulcus bij cvi wordt verwezen naar de nhg-standaard Ulcus cruris venosum. Bij beperkte vormen van varicosis is sclerocompressietherapie door een hierin geïnteresseerde huisarts goed uitvoerbaar. 2 de handleiding sclerocompressietherapie zal onderdeel vormen van het Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Deze zal naar verwachting begin 2010 uitkomen (te bestellen via www. De behandelmogelijkheden in de tweede lijn bestaan uit sclerocompressietherapie, ambulante flebectomie, endoveneuze ablatie middels endoveneuze laserbehandeling (evlt radiofrequentie ablatie (rfa echogeleide schuimsclerose en chirurgisch strippen en/of crossectomie. De voor- en nadelen daarvan worden besproken, zodat de huisarts de patiënt goed kan informeren.

vasovagale collaps

Nhg-standaard Varices(Tweede herziening de standaard en de wetenschappelijke onderbouwing zijn geactualiseerd ten opzichte van de vorige versie (nhg-standaarden voor de huisarts deel. Utrecht: Nederlands huisartsen Genootschap, 1999). Belangrijkste wijzigingen, de standaard bevat informatie over nieuwe behandelmethoden in de tweede lijn, zodat de huisarts de patiënt kan adviseren. Toegevoegd aan het beleid bij tromboflebitis is brain het advies te verwijzen bij tromboflebitis van de proximale vena saphena magna (boven de knie). Kernboodschappen, klinische functietesten hebben bij varices geen toegevoegde diagnostische waarde. Behandeling is alleen nodig wanneer er sprake is van hinderlijke klachten, chronische veneuze insufficiëntie of cosmetische bezwaren. Bij een groot deel van de patiënten kan een afwachtend beleid worden gevoerd of gestart worden met een therapeutische elastische kous. Van geen enkele behandeling is aangetoond dat het complicaties op de lange termijn voorkomt.

gewricht, drukpijn. Cervicale hoofdpijn eerder 's morgens: D/ actieve mobilisatie, hyperextensie-compressietest, valleix-punten R/ iets warm in nek leggen. Andere hypoglycemie : hoofdpijn weg na eten voeding : hoofdpijn na het eten Tumor : andere S/ aanwezig In oestrogeenvrije week bij pilinname hypertensie : zelden Post-commotioneel : na trauma (maanden erna) Alarmsymptomen Differentiële diagnose - nieuwe hoofdpijn boven 50 jaar - ouderen met pijn. Amitriptyline ( Redomex cfr. Ook hier Migraine - herhaalde aanvallen - eenzijdig - matig tot heftig, bonzend - wordt erger bij lichamelijke inspanning - licht- en geluidsovergevoeligheid - misselijkheid, braken - duur tussen 4 en 72 uur: buiten deze range is migraine uitgesloten! soms met aura (15-25 visusstoornissen, tintelingen in lippen, gelaat of hand (eenzijdig eenzijdige spierzwakte, gestoorde spraak - aura ontwikkeld in minimaal 5 minuten (tia binnen seconden) en duurt maximaal 60 minuten. enkele uren tot enkele dagen op voorhand: prodromale fase : hyper- of hypoactiviteit, depressieve gevoelens of hypomane stemming, trek in bepaalde voedingsmiddelen of geeuwen.

Anamnese: * prodromen: voelen aankomen (draaierig, benauwd, zweten) * uitlokkende factoren: inspanning (tijdens, na orthostatisme, bij hoofd draaien (sinus caroticus syndroom emotie, hoesten, nuchter? Ja bij vagale syncope; nee bij Adams-Stokes aanval * palpitaties * algemeen: medicatie, betekent dieet (glycemie, zout!) * hoelang bewusteloos wat is er allemaal gebeurd ondertussen * convulsies, recuperatie, urineverlies of tongbeet? cave: urineverlies is eigenlijk nog mogelijk bij (convulsieve) syncope, tongbeet niet. Syncope door medicatie: Oorzaak door vasodilaterende hartmedicatie? B-blokker geen vasodilatatie, ca-kanaalblokker wel, ace-inhibitoren hier vooral om gekend! Corvaton: nitroderivaat: veneuze pooling van bloed: bij de juiste omstandigheden (moment van dag (max werking van med lang stilzitten (kerk). Hoofdpijn: dd, algemeen: 7 secundaire groepen (mnemotechnisch: anatomische lokalisaties op hoofd groep, specificatie. Ofthalmologisch, zelden; hoofdpijn na lezen.

Ik ben flauwgevallen Thuisarts

Compendium/andere/neurologie, neurologie / psychiatrie (bronnen: huisartsenstage 2002, hoeilaart, Klinische neurologie, oosterhuis, bohn Stafleu van Loghum, 2000, zakboek, kno,. Van den Broek. Feenstra, acco, 2000, pokc, 2002 / Stage neurologie 2003. Hhart leuven, nhg standaarden, seminariegroep ). Syncope: Syncope bewustzijnsverlies en daling van hersenfunctie. Oorzaken hersenen primair of hersenen secundair (cardiovasculair) 1, hersenen primair: * convulsie / epilepsie with * tumor * hypoglycemie * slaapdeprivatie * metabool 2, cardiovasculair (druk / debiet * ritme: te traag te snel: ventriculaire aritmieën, cardiomyopathie, myocarditis * vasodilatatie met hypotensie (acuut. Vagus) * orthostatisme, cave banale syncope versus dodelijke vormen!

Vasovagale collaps
Rated 4/5 based on 537 reviews

vasovagale collaps
Alle artikelen 42 Artikelen
De medische term syncope (spreek uit: sin-kope) of collaps of informeel, flauwvallen beschrijft een kortdurende en vanzelf-overgaande bewusteloosheid veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Alles over shock, collaps en wegraken Shock is levensbedreigend.

3 Commentaar

  1. Explore this review article to learn more. Vasovagal, attack Information Including Symptoms, diagnosis, Treatment, causes, videos, forums, and local community support. Find answers to health issues you can trust from. Micturition syncope; Micturition syncope (fainting while urinating near syncope; near syncope (almost fainted syncope; Syncope (fainting vasovagal ; Syncope (loss of consciousness, fainting syncope and collapse (fainting Transient loss of consciousness; Vasovagal syncope; cardiogenic shock (R57.0 carotid sinus syncope (G90.01 heat. Neurally mediated syncope (NMS) is the most common form of fainting and a frequent reason for emergency department visits.

  2. Fainting is a temporary loss of consciousness that happens when the brain does not receive enough oxygen. It comes on suddenly, only lasts for a short time and you recover fully within a short time. It is also often called a blackout. What are the factors that influence vasovagal syncope in older adults?

  3. Vasovagal syncope (vay-zoh-vay-gul sing-kuh-pee) occurs when you faint because your body overreacts to certain triggers, such as the sight of blood or extreme emotional distress. It may also be called neurocardiogenic syncope. Vasovagal syncope is a sudden loss of consciousness mediated by the vagus nerve. It occurs when the vagus nerve is overreactive to certain triggers, such as the sight of blood or extreme emotional distress, and causes a sudden drop in blood pressure.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*